Rodo

Informujemy!

1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu esprit.2×3.pl.

2. Administrator danych
Administratorem danych i podmiotem zarządzającym jest 2×3 S. A. z siedzibą przy ulicy Słonecznej 3, 73-231 Krzęcin., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314345, posiadającą numer NIP 594-152-78-31 oraz numer REGON 812732536, zwany dalej „Administratorem”.

3. Zbierane dane i cel przetwarzania
Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych poza określonymi przypadkami, kiedy to Użytkownik dobrowolnie prześle swoje dane osobowe za pomocą jednego z formularzy dostępnych w określonym celu i wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do określonych celów.

Informacje podawane przez Użytkownika:

Rejestracja na platformie esprit.2×3.pl.- w celu pobierania lekcji / prezentacji oraz w przypadku wyrażenia zgody wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez firmę 2×3 S.A. oraz uzyskiwania informacji o trwających konkursach. Użytkownik rejestruje konto na stronie esprit.2×3.pl uzupełniając formularz zawierający pola nazwa użytkownika, imię, nazwisko, email, hasło, nazwa szkoły, miasto.

W momencie zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych na stronie esprit.2×3.pl – dane będą przetwarzane w celu informowania o trwających konkursach, możliwości głosowania na prezentację oraz udziału w konkursie.

Formularz kontaktowy będzie używany wyłącznie w celu – udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Okres przetwarzania danych

W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik będzie prowadził Konto. W przypadku nie przejawiania żadnej aktywności Użytkownika, konto w Serwisie zostanie usunięte po 2 latach od ostatniego logowania.

Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika. Administrator Serwisu będzie także przechowywał dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory.

5. Prawa Użytkownika
Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wskazanych poniżej.

Prawo do cofnięcia zgody
Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Należy jednak pamiętać, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Użytkownika z usług lub funkcjonalności Serwisu, które zgodnie z prawem Administrator danych świadczy jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług 2×3 S.A., będzie oznaczać dla Administratora danych sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Administrator danych usunie z Portalu dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że:
a. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
b. dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości jego danych;
b. gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których Administrator je zabrał lub wykorzystywał;
d. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych
Użytkownik ma prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli są nieprawidłowe. Jest to także prawo do uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są niekompletne.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył za pomocą Serwisu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

6. Bezpieczeństwo przesyłanych danych
Wszelkie dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych udostępnia dane osobowe Użytkownika podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem, a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

8. Prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

9. Zmiany w Polityce Prywatności
2×3 S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie.

10. Kontakt
Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:
na adres e-mail: iod@2×3.pl Sylwia Kucharczyk
pisemnie, na adres:. 2×3 S. A. ul. Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin