Wokół ” Antygony” Sofoklesa.

1 Ratings
Screenshot

Uczeń po zajęciach:

• Rozumie pojęcia związane z grecką tragedią, sprawnie się nimi posługuje

• Streszcza ustnie fragmenty tragedii

• Rozpoznaje i nazywa postawy i wartości

• Porównuje racje bohaterów

• Argumentuje z pomocą cytatów

• Kulturalnie zabiera głos w dyskusji

• Formułuje ustne i pisemne wypowiedzi poprawne pod względem stylistycznym i językowym