Zwierzęta chronione

1 Ratings

Uczeń

 zna zwierzęta chronione w Polsce oraz rozumie konieczność ich ochrony,

wypowiada się na dany temat w wielozdaniowej, uporządkowanej formie,

wykonuje zadania samodzielnie i we współpracy z innymi,

podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody,

rozwija swoją twórczą wyobraźnię

wzbogacił swoją wiedzę przyrodniczą,

kształtuje umiejętności budowania logicznej i poprawnej gramatycznie wypowiedzi,